Regulamin sklepu internetowego Turyn.pl

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Turyn.pl, dostępny pod adresem internetowym Turyn.pl/przewodnik/, prowadzony jest przez Rafał Bednarski MediaLive, ul. Na Szaniec 6/58, 31-560 Kraków, NIP: 6751318591 REGON: 121008373.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu oraz uprawnienia Stron umów sprzedaży.

§ 2
Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Rafał Bednarski MediaLive, ul. Na Szaniec 6/58, 31-560 Kraków, NIP: 6751318591 REGON: 121008373..
 3. Operator płatności: PayU S.A., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań e-mail: pomoc@payu.pl, www.payu.pl, tel. +48 61 630 60 05,
 4. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym Turyn.pl/przewodnik/
 6. E-Book – przewodnik po Sycylii oferowany do sprzedaży przez Sprzedawcę, dostarczany Klientowi w formacie PDF
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

Adres e–mail Sprzedawcy: info@medialive.pl.
Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu wskazanego w tym paragrafie. 

§ 4
Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym. Wraz ze złożeniem zamówienia Klient wyraża zgodę na dostarczenie produktu o treści cyfrowej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa.
 2. Wyrażenie zgody oraz pobranie produktu cyfrowego, o której mowa w pkt 1., przez Klienta, powoduje utratę prawa odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa.
 3. Po złożeniu Zamówienia oraz po skutecznym dokonaniu płatności, Sprzedawca niezwłocznie wyśle na adres e-mail Klienta podany w formularzu zamówienia link pozwalający na ściągnięcie produktu cyfrowego wraz z potwierdzeniem zakupu . Z chwilą wykonania przez Klienta czynności opisanych w pkt 1 oraz pkt 2, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 
 4. Zapłata ceny następuje wyłącznie poprzez system naszego operatora płatności online – PayU.

§ 5
Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze sklepu i produktów cyfrowych

 1. Do korzystania ze Sklepu wymagane są:
 2. dostęp do internetu;
 3. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookies;
 4. włączona obsługa cookies oraz JavaScript;
 5. czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.
 6. Warunkiem korzystania z e-Booka udostępnianego Klientowi w formie pliku komputerowego w formacie PDF – posiadanie programu obsługującego takie pliki (np. Adobe Reader).
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Kupującego do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje, w szczególności za niemożność otwarcia dostarczonego pliku.

§ 6
Prawa własności intelektualnej

 1. Produkty cyfrowe oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę stanowią utwory w myśl ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83) i podlegają ochronie przewidzianej w tej ustawie.
 2. Kupującemu nie wolno zwielokrotniać produktów cyfrowych lub dokonywać ich rozpowszechniania, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej, udostępniać produktów cyfrowych jakimkolwiek innym osobom, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.

§ 7
Dostawa produktu o treści cyfrowej

 1. Dostawa zakupionego produktu cyfrowego nastąpi poprzez wysyłkę na adres e-mail podany w formularzu zamówienia linku pozwalającego na ściągnięcie produktu cyfrowego. Dostawa nastąpi niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Klienta, nie później niż w ciągu 24 godzin od dokonania płatności.

§ 8
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Wynika to z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§ 9
Reklamacja i gwarancja

 1. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail info@medialive.pl W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 2. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 10
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.phphttp://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. 
  b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. 
  c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 11
Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem www.turyn.pl/polityka-prywatnosci/

§ 12
Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Regulamin ustanawia, wprowadza i zmienia Sprzedawca. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 04.01.2024.